Video library

Category
3D SCAN - DUCATI BODY REDESIGN pds Thứ1, ngày 12 tháng 12 năm 2023

3D scan of Sakyamuni Buddha statue - Tay Yen Tu Thứ1, ngày 12 tháng 12 năm 2023

3D Relief Scanning Service Thứ1, ngày 12 tháng 12 năm 2023

3D scan of 18 Arhats Thứ1, ngày 12 tháng 12 năm 2023

3D measurement of Ducati saddle Thứ1, ngày 12 tháng 12 năm 2023

CONTACT

    Surname
    Name
    Email address
    Phone number
    Message