Ứng dụng công nghệ Scan 3D và Thiết kế ngược cho thiết kế và sản xuất “Xẻng bộ binh đa năng” Thứ 3, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Trước yêu cầu nhiệm vụ thiết kế “Xẻng bộ binh đa năng” theo mẫu “Xẻng bộ binh đa năng” của Mỹ, việc ứng dụng công nghệ quét 3D và phần mềm thiết kế ngược hoàn toàn đáp ứng được yêu được đặt ra.

Ứng dụng công nghệ Scan 3D và Thiết kế ngược cho thiết kế và sản xuất “Xẻng bộ binh đa năng” Thứ 3, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Trước yêu cầu nhiệm vụ thiết kế “Xẻng bộ binh đa năng” theo mẫu “Xẻng bộ binh đa năng” của Mỹ, việc ứng dụng công nghệ quét 3D và phần mềm thiết kế ngược hoàn toàn đáp ứng được yêu được đặt ra.

LIÊN HỆ

    Họ
    Tên
    Địa chỉ email
    Số điện thoại
    Tin nhắn